Στη διάλεξη αυτή, καθώς και στο ειδικό παράρτημα και το πρόγραμμα Excel που επισυνάπτονται, παρουσιάζουμε την επίλυση της άσκησης 4, καθώς αναλύουμε αλγεβρικά και προσομοιώνουμε αριθμητικά το πρότυπο ανταγωνιστικό υπόδειγμα του διεθνούς εμπορίου για δύο χώρες, δύο αγαθά και δύο συντελεστές παραγωγής.

Υποθέτουμε συναρτήσεις παραγωγής της μορφής Cobb-Douglas και ομοθετικές συναρτήσεις χρησιμότητας των καταναλωτών της μορφής Cobb Douglas.

Το υπόδειγμα που χρησιμοποιούμε είναι αρκετά γενικό ώστε να περιλαμβάνει ως ειδικώτερες περιπτώσεις το υπόδειγμα του Ricardo, το οποίο τονίζει τις διαφορές στη σχετική παραγωγικότητα των συντελεστών παραγωγής μεταξύ των οικονομιών,καθώς  και το υπόδειγμα των Heckscher Ohlin, το οποίο τονίζει τις διαφορές στη σχετική διαθεσιμότητα των συντελεστών παραγωγής.

Παρουσιάζουμε αρχικά την αλγεβρική επίλυση του υποδείγματος, δίνοντας έμφαση στις συνθήκες αποτελεσματικότητας στην παραγωγή και την κατανάλωση, στον προσδιορισμό των σχετικών τιμών των αγαθών, στον προσδιορισμό της παραγωγής και της κατανάλωσης, των πραγματικών μισθών και των πραγματικών προσόδων του κεφαλαίου, στην εθνική ευημερία και στη διανομή του εισοδήματος, τόσο κάτω υπό συνθήκες αυτάρκειας, όσο και κάτω υπο συνθήκες ελευθέρου εμπορίου.

Κατόπιν παρουσιάζουμε και σχολιάζουμε κάποιες αριθμητικές προσομοιώσεις για συγκεκριμένες τιμές των παραμέτρων του υποδείγματος.

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των χωρών στο υπόδειγμα αυτό προκύπτουν τόσο από διαφορές στη σχετική συνολική παραγωγικότητα των συντελεστών παραγωγής, όσο και από διαφορές στη σχετική διαθεσιμότητα των συντελεστών παραγωγής στις δύο χώρες.

Τόσο μέσω της αλγεβρικής ανάλυσης, όσο και μέσω των αριθμητικών προσομοιώσεων, γίνεται ευκολώτερα αντιληπτό το πως προσδιορίζονται η παραγωγή, η κατανάλωση, η εθνική ευημερία και η διανομή του εισοδήματος, ανάλογα με τις παραμέτρους της τεχνολογίας της παραγωγής, τους διαθέσιμούς πόρους και τις παραμέτρους των προτιμήσεων των καταναλωτών.

Το υπόδειγμα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση των ασκήσεων 3 και 4 που σας έχουν ανατεθεί, καθώς και για μια σειρά από άλλες αναλύσεις, όπως οι επιπτώσεις των δασμών και των επιδοτήσεων των εξαγωγών, η μετανάστευση και οι κινήσεις κεφαλαίου από χώρα σε χώρα.

Η γνώση του υλικού αυτού θα σας είναι ιδιαίτερα υποβοηθητική τόσο για την κατανόηση των βασικών ανταγωνιστικών υποδειγμάτων του διεθνούς εμπορίου, όσο και για την καλύτερη επίδοσή σας στις εξετάσεις.

Σύνδεσμος στις Διαφάνειες της Διάλεξης

Σύνδεσμος στο Ειδικό Παράρτημα για το Πρότυπο Ανταγωνιστικό Υπόδειγμα του Διεθνούς Εμπορίου

Πρόγραμμα Excel για τις Προσομοιώσεις του Υποδείγματος

Διδακτικά Εγχειρίδια

Κεφάλαιο 6 στο Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία

Κεφάλαιο 6 στο Διεθνής Οικονομική: Θεωρία και Πολιτική

Advertisement