Οι ασκήσεις που ακολουθούν αναφέρονται στους προσδιοριστικούς παράγοντες του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, με βάση τη διαχρονική προσέγγιση. Με βάση υποδείγματα δύο περιόδων, καλείστε να υπολογίσετε τις επιπτώσεις του διαχρονικού εμπορίου στις επενδύσεις, τις αποταμιεύσεις και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, καθώς και στην παραγωγή και την ευημερία των καταναλωτών. Η επίλυσή τους θα σας βοηθήσει στο να κατανοήσετε πλήρως τη διάρθρωση των υποδειγμάτων της διαχρονικής προσέγγισης, και θα σας προετοιμάσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τις εξετάσεις.

Άσκηση 9: Ένα Υπόδειγμα Δύο Περιόδων Χωρίς Κεφάλαιο

Άσκηση 10: Ένα Υπόδειγμα Μιας Οικονομίας Δύο Περιόδων Με Κεφάλαιο

Advertisement