Τα υποδείγματα του συγκριτικού πλεονεκτήματος (Ricardo), των εξειδικευμένων συντελεστών (Jones Samuelson) και των αναλογιών των συντελεστών (Heckscher Ohlin) έχουν μία σειρά από κοινά στοιχεία.

1. Οι παραγωγικές δυνατότητες των οικονομιών συμπυκνώνονται στις καμπύλες μετασχηματισμού (σύνορα παραγωγικών δυνατοτήτων). Οι διαφορές στις ιδιότητες αυτών των καμπυλών είναι ο βασικός λόγος για την ύπαρξη και τα οφέλη του διεθνούς εμπορίου.

2. Οι παραγωγικές δυνατότητες καθορίζουν τη σχετική συνάρτηση προσφοράς μιας οικονομίας.

3. Η παγκόσμια ισορροπία προσδιορίζεται από την εξίσωση μιας καμπύλης σχετικής ζήτησης και σχετικής προσφοράς που κείνται μεταξύ των εθνικών καμπυλών σχετικής ζήτησης και σχετικής προσφοράς.

—Λόγω αυτών των κοινών στοιχείων, τα υποδείγματα που έχουμε μελετήσει μπορούν να θεωρηθούν ως ειδικές περιπτώσεις ενός γενικότερου ανταγωνιστικού υποδείγματος της διεθνούς οικονομίας. —Πολλές πτυχές του διεθνούς εμπορίου μπορούν να αναλυθούν με βάση αυτό το γενικότερο ανταγωνιστικό υπόδειγμα.Στη διάλεξη αυτή παρουσιάζουμε το τυπικό αυτό ανταγωνιστικό υπόδειγμα του διεθνούς εμπορίου. Αυτό βασίζεται σε τέσσερα στοιχεία:

1. Τη σχέση μεταξύ καμπυλών παραγωγικών δυνατοτήτων και καμπύλης σχετικής προσφοράς.

2. Τη σχέση μεταξύ σχετικών τιμών και καμπύλης σχετικής ζήτησης

3. Τον προσδιορισμό της παγκόσμιας ισορροπίας από την εξίσωση σχετικής προσφοράς με τη σχετική ζήτηση.

4. Τις επιπτώσεις των όρων εμπορίου – της σχετικής τιμής εξαγωγών και εισαγωγών μιας χώρας – στην εθνική ευημερία.

Με βάση το υπόδειγμα αυτό αναλύουμε τις επιπτώσεις της εξαγωγικά προσανατολισμένης και εισαγωγικά προσανατολισμένης μεγέθυνσης στους όρους εμπορίου, καθώς και τις επιπτώσεις των εισαγωγικών δασμών και των εξαγωγικών επιδοτήσεων στην ευημερία μιας χώρας, στους όρους εμπορίου και στην ευημερία του υπολοίπου κόσμου.

Σύνδεσμος στις Διαφάνειες της Διάλεξης

Συμπληρωματικό Υλικό: Ένα Μπλουζάκι Ταξιδεύει στην Παγκόσμια Οικονομία

Διδακτικά Εγχειρίδια

Κεφάλαιο 6 στο Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία

Κεφάλαιο 6 στο Διεθνής Οικονομική: Θεωρία και Πολιτική

Advertisement