Βαρθαλίτης Πέτρος

Στη διάλεξη αυτή αναλύεται ο οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19.  Συγκεκριμένα, η διάλεξη επικεντρώνεται στις μακροοικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας. 

Η διάλεξη χωρίζεται σε δυο μέρη: 

Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται δεδομένα για την διαχρονική εξέλιξη των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών που μας βοηθούν να μετρήσουμε τον οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας. 

Στο δεύτερο μέρος της διάλεξης, η πανδημία θεωρείται ως μια εξωγενής οικονομική διαταραχή και εξετάζεται η οικονομική επίδρασή της, υπό το πρίσμα βασικών μακροοικονομικών υποδειγμάτων. 

Τέλος, χρησιμοποιώντας ως εργαλεία αυτά τα μακροοικονομικά υποδείγματα εξετάζεται ο ρόλος της οικονομικής πολιτικής στην καταπολέμηση των αρνητικών οικονομικών συνεπειών της πανδημίας.

Σύνδεσμος στις Διαφάνειες της Διάλεξης