Στις αρχές του 21ου αιώνα, τα κράτη είναι περισσότερο συνδεδεμένα από ποτέ μεταξύ τους μέσω του εμπορίου σε αγαθά και υπηρεσίες και των ροών χρήματος και κεφαλαίων.

Η παγκόσμια οικονομία που έχει δημιουργηθεί από αυτές τις διασυνδέσεις επηρεάζει την ευημερία όλων μας.

Το 2018 το παγκόσμιο ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές ανήλθε σε $84,3 τρισεκατομμύρια. Το ΑΕΠ της Ελλάδας την ίδια χρονιά ήταν $210,2 δισεκατομμύρια, το 0,25% του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Οι παγκόσμιες εξαγωγές αγαθών ανήλθαν σε $19,6 τρισεκατομμύρια και οι εξαγωγές εμπορικών υπηρεσιών ανήλθαν σε $5,8 τρισεκατομμύρια, αντιπροσωπεύοντας αθροιστικά το 30% περίπου του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Μεταξύ 1950 και 2018 ο όγκος του παγκόσμιου ΑΕΠ ανέβηκε περίπου 11 φορές, ενώ ο όγκος των παγκόσμιων εξαγωγών αγαθών ανέβηκε κατά περίπου 42 φορές. H σημασία του διεθνούς εμπορίου για την παγκόσμια οικονομία έχει αυξηθεί σημαντικά.

Το μάθημα αυτό αποτελεί μία εισαγωγή στη θεωρία και την πολιτική του διεθνούς εμπορίου και της διεθνούς μακροοικονομικής. Αναλύονται υποδείγματα διεθνούς εμπορίου που βασίζονται τόσο στον τέλειο ανταγωνισμό όσο και στο ατελή ανταγωνισμό, με έμφαση στα οφέλη από το διεθνές εμπόριο, τις συνέπειές του για τη διανομή του εισοδήματος, καθώς και τα μέσα της διεθνούς εμπορικής πολιτικής όπως οι δασμοί, οι ποσοστώσεις των εισαγωγών, οι επιδοτήσεις των εξαγωγών και ο ρόλος των διεθνών θεσμών και συμφωνιών για την απελευθέρωση του εμπορίου. Επίσης αναλύεται ο προσδιορισμός του ισοζυγίου πληρωμών και των συναλλαγματικών ισοτιμιών, οι επιπτώσεις της νομισματικής και της δημοσιονομικής πολιτικής σε ανοικτές οικονομίες, καθώς και η εξέλιξη του διεθνούς και του ευρωπαϊκού νομισματικού συστήματος.

Τα προτεινόμενα συγγράμματα είναι,

Αλογοσκούφης, Γ. (2013), Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία, Αθήνα, Εκδόσεις Gutenberg.

Krugman, P., Obstfeld, M. και Melitz, M. (2016), Διεθνής Οικονομική: Θεωρία και Πολιτική, Αθήνα, Εκδόσεις Κριτική.

Για το μάθημα αυτό, εκτός του e-class, έχει δημιουργηθεί ένας ειδικός ιστότοπος ο οποίος βρίσκεται στο,

https://international-economics.com

Μπορείτε να συνδεθείτε με τον ιστότοπο του μαθήματος και μέσω του,

https://alogoskoufisg.org

Στον ιστότοπο του μαθήματος αναρτώνται οι διαφάνειες των διαλέξεων του Γιώργου Αλογοσκούφη για το μάθημα, ασκήσεις και συμπληρωματικό υλικό με τη μορφή αναδημοσιευμένων, κυρίως μεταφρασμένων, άρθρων που αφορούν τρέχοντα αλλά και ιστορικής σημασίας ζητήματα που σχετίζονται με το διεθνές εμπόριο, τη διεθνή μακροοικονομική και τη διεθνή οικονομία.

Η μελέτη των διαφανειών των διαλέξεων που είναι αναρτημένες στον ιστότοπο του μαθήματος, σε συνδυασμό με τη μελέτη των σχετικών κεφαλαίων από τα προτεινόμενα συγγράμματα, η επίλυση των ασκήσεων και η μελέτη του συμπληρωματικού υλικού, είναι απαραίτητες και   ιδιαίτερα υποβοηθητικές προϋποθέσεις για την κατανόηση και εμπέδωση της ύλης του μαθήματος και την επιτυχία στις εξετάσεις.

Σύνδεσμος στις Διαφάνειες της Διάλεξης

Διδακτικά Εγχειρίδια

Κεφάλαιο 1 στο Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία

Κεφάλαιο 1 στο Διεθνής Οικονομική: Θεωρία και Πολιτική