Το μάθημα αυτό αποτελεί μία εισαγωγή στη θεωρία και την πολιτική του διεθνούς εμπορίου και της διεθνούς μακροοικονομικής. Αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του 4ου εξαμήνου σπουδών του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και διδάσκεται από τον καθ. Γιώργο Αλογοσκούφη από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2010-11.

Αναλύονται υποδείγματα διεθνούς εμπορίου που βασίζονται τόσο στον τέλειο ανταγωνισμό όσο και στο ατελή ανταγωνισμό, με έμφαση στα οφέλη από το διεθνές εμπόριο, τις συνέπειές του για τη διανομή του εισοδήματος, καθώς και τα μέσα της διεθνούς εμπορικής πολιτικής όπως οι δασμοί, οι ποσοστώσεις των εισαγωγών, οι επιδοτήσεις των εξαγωγών και ο ρόλος των διεθνών θεσμών και συμφωνιών για την απελευθέρωση του εμπορίου. Επίσης αναλύεται ο προσδιορισμός του ισοζυγίου πληρωμών και των συναλλαγματικών ισοτιμιών, οι επιπτώσεις της νομισματικής και της δημοσιονομικής πολιτικής σε ανοικτές οικονομίες, καθώς και η εξέλιξη του διεθνούς και του ευρωπαϊκού νομισματικού συστήματος.

Τα προτεινόμενα συγγράμματα είναι,

Αλογοσκούφης, Γ. (2013), Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία, Αθήνα, Εκδόσεις Gutenberg.

Krugman, P., Obstfeld, M. και Melitz, M. (2016), Διεθνής Οικονομική: Θεωρία και Πολιτική, Αθήνα, Εκδόσεις Κριτική.

Για το μάθημα αυτό, εκτός του e-class, έχει δημιουργηθεί ένας ειδικός ιστότοπος ο οποίος βρίσκεται στο,

https://international-economics.com

Μπορείτε να συνδεθείτε με τον ιστότοπο του μαθήματος και μέσω του,

https://alogoskoufisg.org

Στον ιστότοπο του μαθήματος αναρτώνται κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου οι διαφάνειες των διαλέξεων του Γιώργου Αλογοσκούφη για το μάθημα, ασκήσεις και συμπληρωματικό υλικό με τη μορφή αναδημοσιευμένων, κυρίως μεταφρασμένων, άρθρων που αφορούν τρέχοντα αλλά και ιστορικής σημασίας ζητήματα που σχετίζονται το αντικείμενο του μαθήματος.

Η μελέτη των διαφανειών των διαλέξεων που αναρτώνται στον ιστότοπο του μαθήματος, σε συνδυασμό με τη μελέτη των σχετικών κεφαλαίων από τα προτεινόμενα συγγράμματα, η επίλυση των ασκήσεων και η μελέτη του συμπληρωματικού υλικού, είναι απαραίτητες και   ιδιαίτερα υποβοηθητικές προϋποθέσεις για την κατανόηση και εμπέδωση της ύλης του μαθήματος και την επιτυχία στις εξετάσεις.